De Waard

Beschermingsbewind, curatele & mentorschap

De Waard

Beschermings-
bewind, curatele & mentorschap

Financieel vertrouwen hervinden dankzij persoonlijke en betrouwbare bewindvoering

Bewindvoering

Professionele bewindvoering in Gelderland

In het leven moet u veel regelen en beslissen. Denk maar eens aan bankzaken, huren of verhuren. Normaal levert dit weinig problemen op. Het kan ook zijn dat u geestelijk of  lichamelijk (tijdelijk) niet in staat bent om uw eigen zaken en belangen te behartigen. U verblijft bijvoorbeeld langdurig in een ziekenhuis of in een zorginstelling. Of u bent (door omstandigheden) in de schulden gekomen. Als u in zo’n situatie geen hulp in uw naaste omgeving heeft, kan het goed zijn te overwegen een beschermingsbewindvoerder door de rechter te laten benoemen. 

In economisch moeilijke tijden is het financieel in de vaart houden van de huishouding een opgave. Het afbetalen van schulden en verplichtingen kan zodanig zwaar op de balans of het huishoudboekje gaan drukken, dat een frisse en deskundige kijk op de zaak u nieuwe inzichten geeft. Voorkomen is beter dan genezen. Trek dus op tijd aan de bel.

Wellicht is het voor u een goed idee om een bewindvoerder in de arm te nemen, die bij u de nodige stress kan wegnemen. Uw bewindvoerder beheert uw inkomsten en betaalt uw vaste lasten. U krijgt wekelijks een bedrag overgemaakt voor de boodschappen. De hoogte daarvan is afhankelijk van uw inkomens- en gezinssituatie.

Uw bewindvoerder wordt ieder jaar gecontroleerd door de rechtbank.

Bent u op zoek naar begeleiding met gedegen beschermingsbewind in Gelderland, de regio Arnhem of regio Nijmegen? De Waard is een goede oplossing voor bewindvoering. U leest hier meer op onze website. Uiteraard spreken wij graag verder met onze cliënten voor een bewindvoering, mentorschap of curatele.

Curatele

Curatele is de sterkste maatregel in financiële zaken die een rechter kan opleggen. Dit wordt eigenlijk alleen gedaan ingeval van totale wilsonbekwaamheid en bij ernstige verslaving. De onder curatele gestelde verliest – in tegenstelling tot de onder bewind gestelde – bijna volledig zijn handtekeningsbevoegdheid.

Dit is een zeer zware maatregel die onder normale omstandigheden eigenlijk nooit wordt opgelegd. Degene die onder curatele staat, krijgt in de praktijk een bepaald bedrag aan huishoudgeld waarover hij of zij vrij kan beschikken. De rest van het inkomen beheert de curator. Deze legt wel verantwoording af aan de rechtbank en de onder curatele gestelde. 

Wij zijn mede door de achtergrond van de bewindvoerster als maatschappelijk werkster en haar benoembaarheid als mentor, beschikbaar voor deze dienst.

Mentorschap

Het kan zijn dat u door de omstandigheden (soms tijdelijk)  bent aangewezen op hulpverlening van allerlei aard. Hierbij valt te denken aan hulp in verband met een lichamelijke of verstandelijke handicap, ziekte of een psychiatrische stoornis. Dan kan het zijn dat u “vanwege de bomen het bos niet meer ziet”.

Het zou ook kunnen dat u niet weet waar u de meest geschikte hulp kunt krijgen. Uw mentor kan u bij deze vragen helpen. De mentor coördineert de zorg, zodat deze hulp zo efficiënt mogelijk wordt verleend. Hij of zij wordt benoemd door de rechter. 

Voor meer informatie over beschermingsbewind, curatele & mentorschap kunt u ook de website van de rechtspraak bekijken op www.rechtspraak.nl

  Veelgestelde vragen over

Bewindvoering & beschermingsbewind

Voor wie is bewindvoering bedoeld?

Mensen die een geestelijke of lichamelijke beperking hebben en/of mensen die te maken hebben met schulden zijn vaak het overzicht kwijt geraakt en hebben behoefte aan financiële ondersteuning. Bewindvoering is een financiële beschermingsmaatregel met als doel om die mensen te ondersteunen en beschermen van misbruik tegen zichzelf of van anderen. 

Wat zijn de verschillen tussen bewindvoering, budgetbeheer en schuldhulpverlening?

Bewindvoering dient te worden aangevraagd bij de kantonrechter. Deze vorm van financiële hulpverlening is bedoeld voor mensen waarbij het noodzakelijk is om de financiën uit handen te geven.

Wanneer er geen sprake is van een beperking of problematische schulden dan wordt er vaak gekozen voor budgetbeheer. Dit gebeurt zonder tussenkomst van de rechter. 

Schuldhulpverlening is een traject waarin een schuldenaar door een schuldhulpverlenende instantie wordt geholpen in het aflossen van de schulden. Voordat de aflossing van start kan gaan, moet er een akkoord worden bereikt met de schuldeisers. Vanuit onze dienstverlening begeleiden wij cliënten met schulden naar een schuldhulpverleningstraject.

In hoeverre is bewindvoering vrijwillig?

Het aanvragen van beschermingsbewind is vrijwillig. Vrijwillig betekent dat er geen verplichting is. De maatregel is niet vrijblijvend.  De bewindvoerder heeft uw medewerking nodig tot op de laatste dag dat u onder bewind staat. U kunt dus niet van de ene op de andere dag de “stekker er uit trekken”. Het stopzetten van bewindvoering verloopt via de kantonrechter (schriftelijk).

Wie kan het bewind aanvragen?

Het aanvragen van bewindvoering kan worden gedaan door de volgende personen:

 • De betrokkene kan zelf een aanvraag indienen
 • De officiële partner 
 • Bloedverwanten tot de vierde graad (bijvoorbeeld vader, opa, kind, oom of oma)
 • Officier van justitie (in opdracht van schuldeisers)
 • Instelling of woonvoorziening waar betrokkene in verblijft
 • Curator en mentor

Wat doet een professionele bewindvoerder?

Het takenpakket van de bewindvoerder is heel omvangrijk. Een kleine opsomming van de taken die de bewindvoerder onder meer uitvoert zijn:

 • Het vermogen beheren; 

 • Het aanvragen van bijzondere bijstand (kosten bewindvoering bijvoorbeeld);

 • Het betalen van de vaste lasten;

 • Aanvragen van toeslagen zoals huurtoeslag, zorgtoeslag en kinderopvangtoeslag;

 • Het verzorgen van de jaarlijkse belastingaangifte (box 1);

 • Aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belasting; 

 • Betalingsregelingen met schuldeisers treffen;

 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording bij de kantonrechter;

Hoe wordt professionele bewindvoering gecontroleerd?

 • De bewindvoerder dient jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter door middel van de rekening en verantwoording. De rekening en verantwoording is een overzicht van de inkomsten, uitgaven, bezittingen, vorderingen en schulden. Dit moeten wij per cliënt doen.

 • De bewindvoerder staat onder toezicht van de rechtbank. Wij worden jaarlijks door de rechtbank gecontroleerd of wij nog aan de voorwaarden voldoen om dit werk uit te voeren; 

 • De bewindvoerder wordt ook jaarlijks gecontroleerd door een accountant met een NBA-registratie;

Kan ik zelf mijn in- en uitgaven bijhouden?

Dat kan zeker! Wij werken met een online systeem genaamd OnView. In OnView kunt u uw financiën op de voet volgen. U kunt daarin onder andere al uw transacties in terugvinden, het saldi van uw rekeningen bekijken, het schuldenoverzicht bekijken en uw budgetplan in terugvinden. U dient wel rekening te houden met het feit dat transacties altijd één dag later zichtbaar zijn, met uitzondering van het weekend. Dit komt omdat wij altijd handmatig de bankgegevens moeten invoeren in OnView. 

Wat zijn de kosten van bewindvoering en beschermingsbewind?

De kosten voor bewindvoering zijn wettelijk vastgelegd en te vinden op de pagina ‘tarieven’. Indien u moet rondkomen van een minimuminkomen of een laag inkomen tot de grens van 110 % van het bijstandsniveau, komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand voor de kosten van bewindvoering.

Aanmelden

Wij helpen graag verder. Wilt u zo snel mogelijk contact? Dan kunt telefonisch en via e-mail contact met ons opnemen.

Ons telefonisch spreekuur voor cliënten is van maandag tot en met donderdag van 11:00 tot 13:00.

Het telefoonnummer waarop u ons kunt bereiken is 024 – 675 67 71.

Het e-mailadres waarop u ons kunt bereiken is: info@dewaardbemiddeling.nl

Daarnaast bestaat er altijd de mogelijkheid voor aanvullend contact met de bewindvoerder in de vorm van een afspraak bij ons op kantoor.